Zapytanie ofertowe – wynajem sali

                                        

                               

                                           

                                 ZAPYTANIE OFERTOWE                                     dn.06.08.2012r.              

                                       (oferta cząstkowa)

 1. I.             ZAMAWIAJĄCYOśrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  Prywatne Przedsiębiorstwo Obsługi Regionów Zdzisław Kochanowicz
  ul. Żeromskiego 88/2
  07-417 Ostrołęka
  tel./faks: (29) 769 04 62
  LOKALNE BIURO WSPARCIA

 

 1. II.            POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 2. W związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych   dofinansowania na realizację projektu „ Wsparcie dla byłych pracowników Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych” UDA-POKL.08.01.02-14-132/09-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.2,  przez konsorcjum w skład którego wchodzą FIRMA 2000 Sp. z o.o. i ODiDZ PPOR. . Firma PPOR. ODiDZ w Ostrołęce informuje, że całkowite zamówienie obejmuje świadczenie usługi wynajmu sali w okresie od dnia 01.05.2011r.  do 31.12.2012r. na szkoleniach:
Lp. Rodzaj szkolenia        Liczba dni
1. Specjalista do spraw programów – 2 edycje w trybie szkolenia stacjonarnym

24

2. Wykładowca na kursach (edukator, trener) – 2 edycje w trybie szkolenia stacjonarnym

24

3. Szef kuchni (Kuchmistrz) – 2 edycje w trybie szkolenia stacjonarnym

24

4. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 2 edycje w trybie szkolenia stacjonarnym

24

5. Magazynier z obsługą wózka jezdnego – 2 edycje w trybie szkolenia stacjonarnym

24

6. Pomoc w rozpoczęciu własnej działalności:             – Podstawy Przedsiębiorczości
– Prowadzenie przedsiębiorczości

40

48

 

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego będzie zamówienie cząstkowe – to jest świadczenie usługi wynajmu sali na szkoleniu „Wykładowca na kursach(edukator,trener)” odbywające się w Ostrołęce w dn. 27.08.2012 – 18.09.2012 r. w ilości 12 dni.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

 1. III.          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 70220000-9- Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne/

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące działania:

 

 • Wynajem Sali szkoleniowej na realizację szkoleń w 10 osobowych grupach w 10-cio i 12-to dniowych edycjach

Szkolenia odbywać się będą w terminie i miejscu uzgodnionym osobno dla każdej      grupy szkoleniowej (18 grup), Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie wykonania usługi co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenia odbywać się będą na terenie powiatu ostrołęckiego i w mieście Ostrołęka

 

 1. IV.          TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w okresie

27.08.2012 – 18.09.2012 r.

 

 1. V.           WYMOGI FORMALNE OFERTY

 

 1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
 3. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie   zasoby techniczne i finansowe do realizacji zamówienia.
 4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem Oferty.
 5. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający odczytanie zawartości bez jej uszkodzenia lub też jej przypadkowe otwarcie.
 6. Na kopercie należy umieścić dane firmy (nazwiska) i adres Wykonawcy, co umożliwi zwrot nienaruszonej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie lub jej wycofania oraz napis: „Oferta na świadczenie usług wynajmu sali, w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej – nie otwierać do dnia 22.08.2012r.
 7. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 1. VI.          MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami punktu V, muszą być dostarczone pod adres: ODiDZ PPOR ul. Żeromskiego 88/2   07-417 Ostrołęka  tel./faks: (29) 769 04 62 LOKALNE BIURO WSPARCIA
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2012r.

 

 1. VII.        OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 1. Oferty zostaną ocenione pod względem stawianych im w niniejszym zapytaniu ofertowym wymogów formalnych oraz merytorycznych. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów formalnych zostanie odrzucona. Z tytułu odrzucenia oferty, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 2. Przy wyborze i ocenie ofert, Zamawiający kierować się będzie kryterium:
 • Wysokość ceny (100%),

 

Wykonawca który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 punktów natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według Wzoru nr 1

 

Wzór nr 1

Cmin

C = ————- x 100

Cx

 

Gdzie

C = liczba punktów z kryterium „cena”;

Cmin = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;

Cx = cena oferty badanej;

 

 

Kryterium wyboru oferty

 

Kryterium cena – 100%:

W ramach kryterium „Cena” zostanie ustalona lista rankingowa, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach cena netto za wykonanie niniejszego zamówienia przeliczeniu na 1dzień usługi.

 

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub zrywa ją w trakcie jej realizacji, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na realizację zamówienia (wynajem sali na wszystkie szkolenia ma średnią cenę bez względu na miejsce realizacji). W związku z powyższym  Zamawiający zastrzega sobie prawo indywidualnych negocjacji z każdym Oferentem lub odstąpienia od podpisania umowy.


Menu Title